Regulamin

 • I. Definicje
  1. “Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu, w tym także osoba która założyła w nim Konto.
  2. Digital Avenue – operator Serwisu, Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie 00-158 przy ul. Nalewki 8 lok. 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 282571, wysokość kapitału zakładowego 1 271.002,70 PLN, posiadająca NIP 897-17-29-452, REGON 020512760, tel. (22) 627 37 58, e-mail: biuro@fotosik.pl.
  3. “Serwis” – serwis www wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w domenie SuperGry.pl
  4. “Konto” – konto założone przez Użytkownika w Serwisie.
 • II. Zasady ogólne
  1. Digital Avenue udostępnia Serwis wszystkim osobom korzystającym z Internetu.
  2. Użytkownik może korzystać z serwisu zarówno bez rejestracji jak i po jej wykonaniu.
  3. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać z wszystkich usług nie wymagających logowania.
  4. Korzystanie z serwisu jest darmowe. Dodatkowe, płatne funkcje dostępne w serwisie są wyraźnie oznaczone i opisane, jednak podstawowa funkcjonalność serwisu jest dostępna bezpłatnie.
  5. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez “kliknięcie” polecenia “rejestruj”. Rejestracja wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail. W razie niepotwierdzenia rejestracji po otrzymaniu linku użytkownik otrzyma trzykrotnie przypomnienie o konieczności potwierdzenia rejestracji. Brak potwierdzenia rejestracji po trzecim przypomnieniu o konieczności jej potwierdzenia skutkuje anulowaniem rejestracji. W każdej chwili Użytkownik może usunąć konto bez potwierdzania rejestracji – w takim przypadku od momentu usunięcia konta Użytkownik nie będzie otrzymywał przypomnień o konieczności potwierdzeń rejestracji. Instrukcję usunięcia konta zawiera każdy e-mail z wnioskiem o potwierdzenie rejestracji konta. Jeśli po ukończonej rejestracji Użytkownik będzie chciał usunąć konto może tego dokonać logując się w serwisie i wybierając opcję “Wypisz się z subskrypcji serwisu” – spowoduje to całkowite usunięcie konta a z Serwisu.
  6. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać, tylko z jednego Konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.
  7. Aktualny cennik opłat za korzystanie z płatnych części Serwisu dostępny jest na stronie. Digital Avenue zastrzega sobie prawo zmian cen usług dostępnych w Serwisie w dowolnym czasie. Zmiana cen obowiązuje od momentu zamieszczenia zmian na stronie.
  8. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto logując się na nie w Serwisie i usuwając je. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik nabywa statusu nowego Użytkownika ale nie jest adresatem promocji kierowanych do nowych Użytkowników Serwisu.
  9. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
  10. Użytkownik jest uznanym za w pełni zarejestrowanego jeśli poda wszystkie konieczne do podania dane oraz potwierdzi rejestracje.
 • III. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie powinien:
   1. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
   2. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
   3. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, na przykład o treści rasistowskiej lub też materiałów pornograficznych;
   4. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
   5. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
   6. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
  2. Zgoda Użytkownika na publikację stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez Digital Avenue na stronach Serwisu, oznacza udzielenie Digital Avenue licencji na korzystanie z nich przez Digital Avenue bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomoca druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie przeróbek i adaptacji.
  3. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo otrzymywać za pośrednictwem e-mail informacje o nowościach i zmianach w zakresie usług świadczonych przez Digital Avenue.
  4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez Digital Avenue oraz zleceniodawców i reklamodawców Digital Avenue. Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez “zaznaczenie” umieszczonej w Serwisie formuły o treści:

   “Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail, informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez Digital Avenue oraz zleceniodawców i reklamodawców Digital Avenue zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”
   Dla skutecznego wyrażenia przedmiotowej zgody wymagane jest potwierdzenie tożsamości udzielającego zgody przez aktywowanie linku rejestracyjnego po jej udzieleniu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
   Bez wyrażonej zgody konto w systemie nie może być aktywne jednakże Użytkownik może bez ograniczeń korzystać z sekcji Serwisu nie wymagających logowania.

  5. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest poprzez usunięcie konta z Serwisu. Użytkownik po zalogowaniu się może wybrać opcje usunięcia konta. Dane o koncie usuwane są bezpowrotnie z systemu.
 • IV. Zasady współpracy
  1. Digital Avenue dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
  2. Digital Avenue z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych.
  3. Digital Avenue nie ponosi odpowiedzialności za:
   • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
   • za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Digital Avenue przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
   • korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   • treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy,
   • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
   • przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Digital Avenue,
   • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Digital Avenue,
   • szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Digital Avenue.
  4. Digital Avenue może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeżeli:
   • nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.
   • Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich.
   • Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety,
   • podane w formularzu rejestracyjnym dane nie są prawdziwe;
   • pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji,
   • konto pozostaje nieaktywne przez okres 180 dni.
   • Jeśli Użytkownik chce skierować do Digital Avenue reklamację winien uczynić to za pomocą formularza znajdującego się w sekcji “Kontakt” witryny. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis problemu oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą taką samą jaką zgłaszał reklamację.
 • V. Ochrona danych
  1. Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
  2. Digital Avenue zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników.
  3. Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez Digital Avenue w celu poprawnego działania konta użytkownika w serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci samej wysyłki dokonuje Digital Avenue i reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku
  4. Digital Avenue jest zobowiązana zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  5. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  6. W pewnych przypadkach możemy automatycznie (a nie w drodze rejestracji) gromadzić informacje techniczne podczas łączenia się użytkownika z naszym serwisem. Dane takie nie umożliwiają identyfikacji tożsamości korzystającego z serwisu SuperGry.pl. Takimi danymi są pliki typu cookie, czyli informacje umieszczane automatycznie w Twoim komputerze. Umożliwiają nam one lepsze dostosowanie serwisu do Twych indywidualnych zainteresowań i preferencji.

   W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, odsyłamy do instrukcji obsługi lub ekranu pomocy Twojej przeglądarki internetowej.

   W przypadku naszego serwisu przy wyłączonych plikach typu cookie nie możesz włączyć autologowania.

  7. Z gier umieszczonych w serwisie SuperGry.pl użytkownik może korzystać tylko i wyłącznie on-line. Zabrania się ściągania gier, ich rozprowadzania oraz interweniowania w ich kod źródłowy, za wyjątkiem gier przy których widnieje wyraźne zezwolenie na takie działania. Przy każdej grze znajduje się informacja o podmiocie, któremu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do konkretnej gry.
 • VI. Odpowiedzialność
  • Serwis SuperGry.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z serwisu. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za niestabilność systemu operacyjnego, utracone dane, przerwy w transferze i inne podobne. Nie ponosimy odpowiedzialności również za błędy (luki) przeglądarek internetowych.
   Serwis SuperGry.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z serwisu ponad przeciętną miarę. Zaleca się robienie półgodzinnych przerw po każdej pełnej godzinie korzystania z serwisu.